Public Notices

An application has been made by:


HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO

LD3 8NL

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch

[email protected]

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A470 (STOREY ARMS, POWYS) (TERFYN CYFLYMDER 30 MYA RHAN-AMSER DROS DRO) 202-

Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd ger Canolfan Storey Arms ar gefnffordd yr A470 yn Storey Arms, Powys.

Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gosod terfyn cyflymder 30 mya rhan-amser dros dro ar ddarn o gefnffordd yr A470 sy’n ymestyn o bwynt 800 metr i’r gogledd o ganolbwynt ei chyffordd â’r A4059 hyd at bwynt 600 metr i’r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd â’r fynedfa orllewinol i Ganolfan Storey Arms. Bydd y cyfyngiad yn weithredol yn ôl yr angen yn ystod digwyddiadau a chyfnodau o niferoedd o ymwelwyr uchel yn y lleoliad hwn.

Daw’r Gorchymyn i rym ar 8 Gorffennaf 2022. Disgwylir y bydd y cyfyngiad dros dro yn weithredol yn ysbeidiol o’r dyddiad hwnnw am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf.

Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Llwodraeth Cymru direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here