Public Notices

An application has been made by:


HYSBYSIAD STATUDOL

LD3 8

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn,

ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch

[email protected]

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A40 (GER PONTSENNI, POWYS) (GWAHARDD CERBYDAU, BEICWYR A CHERDDWYR DROS DRO) 202-

Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A40, neu gerllaw iddi, ger Pontsenni yn Sir Powys.

Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwahardd dros dro bob cerbyd, beiciwr a cherddwr rhag mynd ar y darn o gefnffordd yr A40 sy’n ymestyn o’i chyffordd â’r lôn ddienw sy’n arwain at Grai i gyfeiriad y dwyrain hyd at ei chyffordd â’r ffordd fynediad sy’n arwain at Fferm Ynys-yr-Wyddfa.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r gorllewin o ben dwyreiniol y darn o’r ffordd sydd ar gau fydd mynd ar yr A40 tua’r dwyrain i Aberhonddu, ar yr A470 tua’r gogledd i Lanfair-ym-Muallt ac yna’r A483 tua’r gorllewin i ailymuno â’r A40 yn Llanymddyfri. I’r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r dwyrain o ben gorllewinol y darn o’r ffordd sydd ar gau.

Bydd y gwaharddiadau dros dro, y codir arwyddion priodol yn eu cylch, yn dod i rym ar 11 Gorffennaf 2022 ac yn weithredol dros nos (20:00 o’r gloch tan 07:00 o’r gloch) tan fore 13 Gorffennaf 2022 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.

Dim ond yn ystod yr amseroedd a’r dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i’r Gorchymyn arfaethedig fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau’n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu’r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen

llaw am unrhyw newidiadau i’r amseroedd a’r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir.

Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Llwodraeth Cymru direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here