Public Notices

An application has been made by:


Hysbysiad o Gyfethol

LL40 1LB

CYNGOR TREF DOLGELLAU

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011,

Adran 116

Hysbysiad o Gyfethol

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor

Tref Dolgellau yn bwriadu Cyfethol 5 Aelodau i

lenwi’r lle(oedd) gwag sydd ar gael ar gyfer

Cynghorwyr yng Nghymunedau Wardiau y

Gogledd a Deheuol ( 1 Sedd wag yn y Gogledd a

4 seddi Gwag yn y Deheuol)..

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r

cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac

sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned

ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn

ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r

Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hyn, ac yn

cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

• wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol

ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu

• yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod

yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn

y gymuned a enwir uchod; neu

• wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod

y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod;

neu

• rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn

4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis

diwethaf.2

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich

cyfethol ar gyfer y sedd(au) gwag, neu’n dymuno

cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr

Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y

Cyngor Cymuned, Mr Rhys Williams yn 12 Nant y

Gader, Dolgellau. Gwynedd. LL40 1LB Ffon

01341 421071 erbyn Dydd Sadwrn, Gorffennaf

2,2022

Dyddiedig y 14fed..diwrnod hwn o .Fehefin..2022


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact CYNGOR TREF DOLGELLAU direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here