Public Notices

An application has been made by:


Tynnu Dwr

NP7 7NP

Amrywio trwydded lawn i dynnu dwˆr

Deddf Adnoddau Dwˆr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan

Ddeddf Dwˆr 2003)

Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau

Dwˆr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwˆr (Tynnu

a Chronni dwˆr) 2006 i gais gael ei wneud i Gyfoeth

Naturiol Cymru gan Dwˆr Cymru Gyfyngedig i amrywio

trwydded lawn i dynnu dwˆr, rhif cyfres 20/56/34/0018, sy’n

awdurdodi tynnu dwˆr o ddwy ffynhonnell dwˆr wyneb yng

Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SO 23 30. Yr amrywiadau a

gymhwyswyd y gwneir cais amdanynt yw diwygio’r amod

llif iawndal a chynnwys pwrpas newydd o gynhyrchu pwˆer

trydan dwˆr.

Gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth gennym ni. Gall hyn

gymryd amser i’w brosesu a gallai fod tâl. Os ydych am

ofyn am gopi neu dymunwch wneud sylwadau ynghylch

y cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan

ddyfynnu enw’r ymgeisydd a’r Cyfeirnod PAN-016872

i Gyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu,

Tyˆ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24

0TP neu drwy e-bost i [email protected]

naturalresourceswales.gov.uk erbyn 13.07.2022 fan bellaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran

ymgynghoriadau ein gwefan http://naturalresources.

wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal

Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyfoeth Naturiol Cymru direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here