Public Notices

An application has been made by:


HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO

NP7 9RH

CYNGOR SIR FYNWY

HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO

ADRAN 14 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984

CYNGOR SIR FYNWY

(LON YR YSGOL, GOFILON , SIR FYNWY)

HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2022

HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY, Neuadd y Sir, y

Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA ("y Cyngor") yn unol â'r pwerau a roddwyd

gan Adran 14(1)(a) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 DRWY HYN

YN GORCHYMYN A CHYFARWYDDO y dylid cadw at ddibenion y

rheoliadau fel a ganlyn:

1. Daw'r Gorchymyn i rym ar 23 Mehefin 2022 a bydd yn parhau i fod

mewn grym am gyfnod nad yw'n hwy na 18 mis neu nes bod y gwaith

y cynigir ei wneud wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf.

Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau ar 23 Mehefin 2022 yn

gweithredu rhwng 09:00 – 17:00.

2. Mae angen y Gorchymyn er mwyn i waith gosod pyst gael ei wneud

mewn modd diogel yn y lleoliad. Bydd mynediad rhesymol yn cael ei

gynnal ar gyfer eiddo sydd ar hyd y ffyrdd a effeithir arnynt yn ystod y

cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

3. Effaith y Gorchymyn fydd cau dros dro ran o Lôn yr Ysgol, Gofilon,

Sir Fynwy.

4. Bydd y llwybr gwyro fel a ganlyn: Heol yr Orsaf, Derwen Deg a’r ffordd

arall o amgylch.

5. Gellir enwi'r Gorchymyn hwn fel Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Dros

Dro Lon yr Ysgol, Gofilon, Sir Fynwy 2022.

6. Yn sgil Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person

sy'n torri cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn

euog o drosedd.

Dyddiad: 15 Mehefin 2022

Mark Hand

Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd, Llifogydd a Chynllunio

Cyngor Sir Fynwy

Blwch Post 106

Cil-y-coed

Sir Fynwy

NP26 9AN

ATODLEN

Lôn yr Ysgol, Gofilon, Sir Fynwy

Ar gau i’r gorllewin o’i chyffordd gyda Derwen Deg am ~165m.


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Sir Fynwy direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here