Public Notices

An application has been made by:


Ceisiadau Cynllunio

LD3

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod y Cyngor

wedi derbyn y ceisiadau canlynol:

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli

Datblygu) (Cymru) 2012 (fel y’i diwygiwyd)

Ceisiadau a allai effeithio ar hawl tramwy

cyhoeddus y mae Rhan 3 Deddf Bywyd Gwyllt a

Chefn Gwlad 1981 yn berthnasol iddo (Erthygl 12

(3)):

Trawsnewid ac ymestyn hen adeilad defnydd cymysg

sy’n gysylltiedig â gwaith cemegol Pontithel i greu

anheddle gan gynnwys uwchraddio tanc septig sy’n

gysylltiedig ag anheddle cyfagos yn The Old Works,

Pontithel, Aberhonddu ar gyfer Mr Durrell –

22/0694/FUL

Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac

Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012

Gwaith sy’n effeithio ar Adeiladau Rhestredig

(Erthygl 10):

Ailadeiladu’r simneiau sy’n wynebu’r gorllewin yn y

ffermdy yn Fferm Pipton, Aberllynfi, Aberhonddu ar

gyfer Mrs Griffiths – 22/0866/LBC

Cais i gyflawni amod 8 o ganiatâd cynllunio

21/2105/LBC mewn perthynas â datganiad ar gyfer

trwsio gwaith coed yn Fferm Pipton, Aberllynfi,

Aberhonddu ar gyfer Mrs Griffiths – 22/0861/DIS

Mae modd archwilio’r ceisiadau hyn ar wefan

y Cyngor https://pa.powys.gov.uk/onlineapplications/?

lang=CY Dylai unrhyw unigolyn

sy’n dymuno gwneud sylwadau am y ceisiadau

hyn un ai e-bostio’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn

[email protected] neu

ysgrifennu at yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn

Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG o

fewn 21 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r hysbysiad

hwn. Mae croeso i chi gysylltu â ni yn

Gymraeg

Gwilym Davies, Pennaeth Eiddo,

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,

Cyngor Sir Powys, Gwasanaethau Cynllunio,

Neuadd y Sir, Spa Road East,

Llandrindod, Powys, LD1 5LG


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Sir Powys direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here