Public Notices

An application has been made by:


Tynnu Dwr

SA20 0AJ

Amrywio trwydded lawn i dynnu dwˆr

Deddf Adnoddau Dwˆr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan

Ddeddf Dwˆr 2003)

Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau

Dwˆr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwˆr (Tynnu a

Chronni Dwˆr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol

Cymru gan dwˆr Cymru Cyfyngedig i amrywio trwydded

lawn i dynnu dwˆr, rhif cyfres 24/67/2/0006, sy’n awdurdodi

tynnu dwˆr wyneb yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SN

85 37. Mae’r amrywiad y gwneir cais amdano i gynyddu

cyfaint y dwˆr sy’n cael ei dynnu’n ddyddiol i 2,750 metr

ciwbig y dydd am fwyafrif o 45 diwrnod y flwyddyn.

Byddai cyfaint y dwˆr sy’n cael ei dynnu’n flynyddol, sef

829,661.4 metr ciwbig yn aros yr un fath. Ar hyn o bryd

mae’r drwydded yn caniatáu tynnu 2,273 metr ciwbig o

ddwˆr y dydd.

Gallwch wneud cais am gopi o’r wybodaeth gennym ni. Gallai

hynny gymryd amser i’w brosesu a gellid codi tâl am hynny.

Os hoffech ofyn am gopi neu os dymunwch wneud sylwadau

ynglyˆn â’r cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan

ddyfynnu enw’r ymgeisydd a’r Cyfeirnod PAN-017472 wrth

Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Tyˆ Cambria,

29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP neu drwy e-bost

i [email protected] erbyn

13/07/2022 fan bellaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran

ymgynghoriadau ein gwefan http://naturalresources.

wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal

Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyfoeth Naturiol Cymru direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here