Public Notices

An application has been made by:


Ceisiadau Cynllunio

LL40

AWDURDOD PARC

CENEDLAETHOL ERYRI

Deddfau Cynllunio:

Rhybudd o Geisiadau.

Mae’r Awdurdod wedi derbyn y

ceisiadau am Ganiatad Adeilad

Rhestredig (A.Rh) ac Effeithio ar

Lwybr Cynhoeddus (Ll.C)

NP5/52/LB145A - Cadw gwaith amewid to, 5

Arthog Terrace, Arthog. (A.Rh)

NP5/53/LB75R - Newidiadau mewnol mewn

perthynas a newid defnydd i 2 uned llety gwyliau,

Banc Barclays, 68-70 Stryd Fawr, Y Bala. (A.Rh)

NP5/57/LB175C - Newidiadau allanol i ymestyn

arwydd newydd uwchben siop tros fynedfa’r fflat

uwchben, newidiadau blaen siop i ffurfio tri phanel

gyda drws chwe phanel ar y chwith a drws 4 panel

2 wydr rhan uchaf i’r siop gydag addasiadau i’r

grisiau mynediad i gynnwys crawiau llechi

pensaernïol 1550 x 400 ar holl waith perthnasol, 4

& 4A Eldon Row, Dolgellau. (A.Rh)

NP5/57/LB284A - Gwter ar y twr crwn, newid y

drysau blaen a chefn, gosod drysau patio i’r

certws, newid dau ddrws stabl, gosod griliau

echdynnu , wal terfyn gerrig a mynedfa, llecyn

called, ffens i gadw stoc allan, newid defnydd stabl

a certws i fod yn rhan o’r ty, ymestyn cwrtil, creu

mynedfa o’r ty i’r stabl, tynnu paredau mewnol,

gosod ystafell gawod a system gwresogi ganolog,

insiwleiddio a llawr gwaelod newydd, Plas-yn-

Brithdir, Dolgellau. (A.Rh)

NP5/57/1167A - Adeiladu estyniad deulawr, cadw

newidiadau i’r fynedfa bresennol, a cadw allandy,

Ty'n-y-Bryn, Dolgellau. (Ll.C)

NP5/69/LB54K - Amnewid ffenestri sash gwydr

sengl gyda 4 paen am ffenestri sash gwydr dwbl ar

y drychiad blaen, Gwesty Garthangharad,

Llwyngwril. (A.Rh)

NP5/77/LB228B - Toiled newydd, uwchraddio

system draenio, a gosod uned trîn carthion

Newydd, Waliau'r Gerddi, Glyn Cywarch,

Talsarnau. (A.Rh)

Gellir archwilio copi o’r ceisiadau a’r cynlluniau a

gyflwynwyd ar safle we'r Awdurdod ar

www.eryri.llyw.cymru

Dylai unrhyw sylwadau ynglyn â’r ceisiadau wneud

hynny trwy lythyr at y Cyfarwyddwr Cynllunio a

Rheolaeth Tir, Parc Cenedlaethol Eryri,

Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LF, neu trwy

e-bost i [email protected] o fewn 21

diwrnod o gyhoeddi’r Rhybudd hwn.

Jonathan Cawley,

Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir / Director of Planning and Land Management

Swyddfa Awdurdod Parc Cenedlaethol / National Park Authority Offices,Penrhyndeudraeth,

Gwynedd. LL48 6LF


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details

  • Submitted: 17 June 2022
  • Expires: 08 July 2022
  • Print

Location


Email Alerts

Sign up here