Public Notices

An application has been made by:


GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO

LL48 6PF

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984

ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN

DDEDDF TRAFNIDIAETH

FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD

(CAU’R FFORDD DDI-DDOSBARTH A

ADWAENIR FEL PENSARN A RHAN O’R

A4085, PENRHYNDEUDRAETH)

(GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD

DROS DRO) 2022

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor

Gwynedd yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar ôl

dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn fydd yn

gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd

fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darnau hynny

o’r ffyrdd a adwaenir fel y Ffordd Ddi-Ddosbarth a

adwaenir fel Pensarn a rhan o Ffordd yr A4085,

Penrhyndeudraeth.

Y Ffordd Ddi-Ddosbarth a adwaenir fel Pensarn,

Penrhyndeudraeth – o bwynt ger rhif 1, Blaen Ddôl,

Pensarn, gan deithio mewn cyfeiriad gogledd

ddwyreiniol hyd at ei gyffordd gyda Ffordd yr A4085.

Ffordd yr A4085, Penrhyndeudraeth – o bwynt ger

Capel Bethel, Pensarn, Penrhyndeudraeth gan

deithio mewn cyfeiriad deheuol hyd at bwynt ger 2

Rhes Pensarn, Pensarn, Penrhyndeudraeth.

Mae angen y Gorchymyn ar sail iechyd a diogelwch

i’r cyhoedd yn ystod gwaith cloddio i atgyweirio

nam sy'n effeithio ar y goleuadau stryd.

Y ffordd arall yw dilyn Ffordd yr A4085 mewn

cyfeiriad de ddwyreiniol, ar hyd y Stryd Fawr, hyd at

ei gyffordd gyda Ffordd yr A487 ac yna troi i’r dde.

Dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gorllewinol hyd

at ei gyffordd gyda’r Ffordd Dosbarth III gyferbyn â

Tristan, troi i’r dde, ac yna ymlaen hyd at ei gyffordd

ger Bryniau Hendre ac yna troi i’r dde. Dilyn y ffordd

ymlaen mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol tuag at

ei gyffordd gyda’r Ffordd Ddi-Ddosbarth a adwaenir

fel Bryn Saethon, troi i’r dde, ac yna ymlaen hyd at

ei gyffordd gyda Ffordd yr A4085 ac i’r gwrthwyneb i

drafnidiaeth sydd yn teithio o’r cyfeiriad arall.

Daw’r Gorchymyn i rym ar y 27ain o Fehefin, 2022 a

bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd hwy

nag un mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y

bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo

gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau’r

gwaith o fewn tua 5 diwrnod.

DYDDIEDIG: 15fed o Fehefin, 2022

………………………………

Iwan G. D. Evans LLB(Anrh) PGCert Dip.L.G.

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Swyddfa’r Cyngor,

Stryd y Jêl,

CAERNARFON,

Gwynedd.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r cau ffoniwch yr

Ymgeisydd - James Williams (O’Connor Utilities)

ar 07917068349.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r Gorchymyn

ffoniwch y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad

ar (01286) 679437. (CAT-3954 KFD)


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Gwynedd direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here