Public Notices

An application has been made by:


Mynediad Morol ac Arfordirol

SY20

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009

RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL I ADNEWYDDU

TRAPHONT CYFFORDD DYFI

Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran

68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod

Amalgamated Construction Ltd. wedi cyflwyno cais i

Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr

Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i Adnewyddu

Traphont Cyffordd Dyfi.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n

https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch

chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais

CML2227. Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus

gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd

copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn

man cyhoeddus yn y cyfnod hwn’.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau

ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r Tîm Trwyddedu

Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria,

29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru ebost

at [email protected]

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28

diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu

cyfeirnod: CML2227

Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad y

gellir anfon gohebiaeth iddo. Byddwch yn ymwybodol y

bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu â'r

ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar ôl

golygu manylion personol, yn unol â'r Rheoliad

Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr

Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo copi o unrhyw

sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir i’r ymgeisydd.


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyfoeth Naturiol Cymru direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here