Public Notices

An application has been made by:


HYSBYSIAD STATUDOL

LD2 3BG

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch

[email protected]

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A483 (Y STRAND, LLANFAIR-YMMUALLT, POWYS) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 2022

MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A483, neu gerllaw iddi, ar Y Strand yn Llanfair-ym-Muallt yn Sir Powys.

Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro bob cerbyd, ac eithrio’r rhai a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys ac ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darn o gefnffordd yr A483 o’r enw Y Strand sy’n ymestyn o bwynt 5 metr i’r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd â Heol y Gogledd hyd at bwynt 5 metr i’r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd â Strand Street yn Llanfair-ym-Muallt, Powys.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r dwyrain y bydd cau’r ffordd yn effeithio arno yw mynd

ar yr A483 tua’r gorllewin i Beulah, ar y B4358 tua’r gogledd-ddwyrain i’r Bontnewydd-ar-Wy, ac yna ar yr A470 tua’r de i Lanfair-ym-Muallt. Nid effeithir ar draffig sy’n teithio tua’r gorllewin.

Bydd y gwaharddiad dros dro, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, yn weithredol rhwng 19:00 o’r gloch ar 24 Mehefin 2022 a 18:00 o’r gloch ar 26 Mehefin 2022 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.

Dim ond yn ystod yr amseroedd a’r dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i’r Gorchymyn fod yn weithredol.

Er hynny, bydd yn parhau’n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu’r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen llaw am unrhyw newidiadau i’r amseroedd a’r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir.

Gellir gweld copi o’r Gorchymyn a’r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar https://llyw.cymru/gorchmynion-ffyrdd.

Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth,

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Llwodraeth Cymru direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here