Public Notices

An application has been made by:


GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL

SA73 3

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL

CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (BIRDCAGEWALK FOOTPATH, PEMBROKE DOCK)

(GWAHARDDTRAFFIG CERBYDOLATHRAFFIG NADYW'N GERBYDOL DROS DRO) 2022

Rhoddir HYSBYSIAD itrwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid

llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn

o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i

diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Mae'r Gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol fel y gellir gwneud

gwaith adnewyddu i lwybr troed.

Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro yr holl draffig cerbydol a

thraffig nad yw'n gerbydol, oni bai am gerbydau eithriedig, rhag mynd ar

hyd y rhan honno o lwybr troed BirdcageWalk, Doc Penfro – o'i

chyffordd yng nghyffiniau’r eiddo o'r enw rhif 39 Hamilton Court, i'r

gorllewin i'w chyffordd â ffordd Llanion Cottages.

Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd ffordd Llanion Cottages a London

Road (A477(T)).

Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd, yn dod i rym ddydd Llun, 4 Gorffennaf 2022, ac yn parhau mewn grym am oddeutu tair wythnos neu hyd nes bydd y

gwaith wedi'i gwblhau.

Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun wrth gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.

Dated this 1st day of July 2022

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith, Cyngor Sir Penfro,

Neuadd y Sir, Hwlffordd


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Sir Penfro direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here