Public Notices

An application has been made by:


HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO

NP16 6

CYNGOR SIR FYNWY

HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO

ADRAN 14 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984

CYNGOR SIR FYNWY

(B4235, MYNYDD-BACH, SIR FYNWY)

HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2022

HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY Neuadd y Sir, y

Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA ("y Cyngor") yn unol â'r pwerau a roddwyd

gan Adran 14(1)(a) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 DRWY HYN

YN GORCHYMYN A CHYFARWYDDO y dylid cadw at ddibenion y

rheoliadau fel a ganlyn:

1. Daw’r Gorchymyn i rym ar yr 17eg Mehefin 2022 a bydd yn parhau i

fod mewn grym am gyfnod nad yw'n hwy na 18 mis neu hyd nes bydd

y gwaith y cynigir ei wneud wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf.

Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau ar yr 17eg Mehefin 2022

rhwng 9:00am a 5:00pm.

2. Mae angen y gorchymyn oherwydd y bydd y briffordd yn cael ei

lleihau i un lôn, a reolir gan signalau traffig dros dro i ganiatáu i

waith polion ddigwydd yn y lleoliad.

3. Effaith y gorchymyn fydd gostwng y terfyn cyflymder dros dro ar ran o'r

B4235, Mynydd-bach, Sir Fynwy.

4. Gellir enwi'r gorchymyn hwn fel Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Dros

Dro Gostwng Terfyn Cyflymder y B4235, Mynydd-bach, Sir Fynwy

2022.

5. Yn sgil Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person

sy'n torri cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn

euog o drosedd.

Dyddiad: 8fed Mehefin 2022

Mark Hand

Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd, Llifogydd a Chynllunio

Cyngor Sir Fynwy

Blwch Post 106

Cil-y-coed

Sir Fynwy

NP26 9AN

ATODLEN - GOSTWNG TERFYN CYFLYMDER

B4235, Mynydd-bach, Sir Fynwy

Gostyngiad o'r terfyn cyflymder o 60mya i 40mya.

Gostyngiad yn y terfyn cyflymder sy'n dechrau ~350m i'r dwyrain o'r

gyffordd ag Itton Court Road am ~450m.


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Sir Fynwy direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here