Public Notices

An application has been made by:


Tynnu Dwr

SY25 6ET

AMRYWIO TRWYDDED LAWN I DYNNU DWˆ R

Deddf Adnoddau Dwˆr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dwˆr 2003)

Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 o Ddeddf Adnoddau Dwˆr 1991 a Rheoliad 6 o Reoliadau Adnoddau Dwˆr (Tynnu a Chronni Dwˆr) 2006 bod cais wedi ei wneud i Gyfoeth Naturiol Cymru gan Dwˆr Cymru Cyfyngedig i amrywio trwydded lawn i dynnu dwˆr, rhif cyfres 22/62/01/0087, sy’n awdurdodi tynnu dwˆr o safle yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SN 79 66.

Gofynnwyd am yr amrywiad i gynyddu’r uchafswm dyddiol o ddwˆr y caniateir ei dynnu o 1,100,000 metr ciwbig i 1,210,000 metr ciwbig yn ogystal â newid y dull o dynnu dwˆr.

Gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i’w brosesu a gellid codi tâl.

Os ydych am ofyn am gopi neu os hoffech wneud sylwadau ynghylch y cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw’r ymgeisydd a’r Cyfeirnod

PAN-017476 wrth Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Tyˆ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP neu drwy e-bost at [email protected]

cyfoethnaturiol.cymru erbyn 06/07/2022 fan bellaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan http://naturalresources.wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 0653000 (Llun-Gwener, 9-5).


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyfoeth Naturiol Cymru direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here