Public Notices

An application has been made by:


Gwahardd Traffig Trwodd

SY23 2

Cyngor Sir Ceredigion

Mae’r Cyngor yn bwriadu gwneud Gorchymyn Sir Ceredigion (Stryd y

Brenin, Aberystwyth) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro: Gwahardd Traffig

Drwodd a Llif y Traffig) 2022, heb fod yn llai na saith niwrnod o

08/06/2022, ar hyd y rhannau hynny o’r briffordd a nodir yn Atodlen 1,

2a a 2b yr Hysbysiad hwn. Cedwir mynediad i gerddwyr. Atodlen 1.

Gwahardd Traffig Drwodd Dros Dro: Stryd y Brenin o’i chyffordd â Stryd

y Castell, tua’r dwyrain yn gyffredinol am gyfanswm o oddeutu 40 llath

hyd at fynedfa breifat. Y trywydd amgen ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r

dwyrain o Stryd y Castell yw teithio i’r gorllewin ar hyd Stryd y Brenin

i’w chyffordd â Rhodfa Newydd. Trowch i’r dde i Rodfa Newydd a

theithio i’r dwyrain i’r gyffordd â Heol y Wig a Glan-y-Môr. Cyfanswm

pellter o tua 500 llath. Atodlen 2a. Newidiadau Dros Dro i Lif y Traffig:

Stryd y Brenin: Llif traffig unffordd yn teithio i’r gorllewin o Stryd y

Castell i Rodfa Newydd. Atodlen 2b. Stryd y Brenin: Llif traffig dwyffordd

o’r pwynt i’r dwyrain o’r ffordd sydd ar gau i’r gyffordd â Heol y Wig (i

gynnal mynediad i gwrt blaen preifat). Bwriedir i’r Gorchymyn ddod i

rym ar 20/06/2022 a bydd yn parhau mewn grym hyd nes y bydd y

gwaith dymchwel ac adeiladu ar gyfer Prifysgol Aberystwyth wedi’i

gwblhau. Bydd hyn yn cymryd tua 8 mis. Gall y Gorchymyn barhau

mewn grym am 18 mis.

HYSBYSIR drwy hyn fod y Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Cyngor Sir

Ceredigion (B4342A Pont Rhiwafallen, Talsarn) (Gwahardd Traffig

Drwodd Dros Dro) 2022 gan wahardd pob cerbyd rhag mynd ar hyd y

briffordd honno. Cedwir mynediad i gerddwyr. Y trywydd newydd ar gyfer

traffig sy’n teithio i gyfeiriad y dwyrain o bwynt i’r gorllewin i’r darn

ffordd a gaewyd yw teithio i’r gorllewin ar hyd y B4342 hyd at y gyffordd

â’r B4337 yn Nhalsarn. Trowch i’r dde i’r B4337 a theithiwch i’r gogledd

hyd at y gyffordd â’r B4577 yn Cross Inn. Trowch i’r dde i’r B4577, lle

ceir arwydd Tregaron a theithio tua’r dwyrain i’r gyffordd â’r B4578 yn

Nhyncelyn. Trowch i’r chwith i’r B4578 ac yn syth i’r dde i’r A485 lle ceir

arwydd Tregaron. Yn Nhregaron trowch i’r dde a pharhewch ar hyd yr

A485, Heol Llanbedr Pont Steffan, i’r gyffordd â’r B4342. Trowch i’r dde

i’r B4342, lle ceir arwydd Llangeitho a theithio tua’r gorllewin i Stag’s

Head. Ewch yn syth ymlaen wrth y groesffordd a pharhau ar hyd y

B4342 hyd at y gylchfan yn Llangeitho. Cymerwch y trydydd troad oddi

ar y gylchfan lle ceir arwydd Talsarn a pharhewch i’r gorllewin ar hyd y

B4342 at y gyffordd â’r B4576 ac i’r pwynt i’r dwyrain o’r darn ffordd a

gaewyd; ac i’r gwrthwyneb. Cyfanswm pellter o oddeutu 25 milltir.

Daeth y Gorchymyn i rym ar 06/06/2022 a bydd yn parhau mewn grym

hyd nes y bydd y gwaith atgyweirio ar y bont wedi’i gwblhau ymhen tua

6 wythnos. Gall y Gorchymyn barhau mewn grym am 18 mis.


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Sir Ceredigion direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here